تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی
کشورهای صادر کننده نفت
اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه
نقش نفت در توسعه اقتصادی
رشد اقتصادی
شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی
ویژگی های یک سیستم مالی کارا
بازار مالی و انواع آن

رفتن به سایت اصلی

 
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی 
(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)
چکیده:
بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص­های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت  است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری می­باشد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM   ) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش  طی سالهای2 201 -5 199  برای11 کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا می­باشد.
با توجه به اینکه در این تحقیق تأثیر گسترش مالی به وسیله 3 متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان می­دهد که افزایش عمق مالی برابر 67/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر 99/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می­باشد همچنین تأثیر گسترش تجاری در كشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی می­باشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر  اثر مثبت و معنی­دار گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مورد تایید قرار می­گیرد و در موارد دیگر رد می­شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنی­دار  گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد می­شود.
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 ) بیان مساله تحقیق : 2
1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق: 4
1-3 ) هدفهای تحقیق : 5
1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق: 5
1-5 ) چهارچوب نظری تحقیق : 6
1-6) روش تحقیق : 10
1-7 )جامعه آماری و حجم آن : 10
1-8 )روش گرد آوری اطلاعات : 10
1-9 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 10
1-10 ) متغیرها و واژه های كلیدی : 10
1-11 ) پیشینه تحقیق 11
1-12 ) محدودیت و مشکلات تحقیق 13
فصل دوم:  مطالعات نظری ادبیات موضوع 14
مقدمه 15
2-1 ) بازار مالی و انواع آن 15
2-1-1)  بازار پول (بانک ) 16
2-1-2)  بازار سرمایه ( بورس) 17
2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا 20
2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20
2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24
2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : 24
2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی  : 24
2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : 25
2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی 25
2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت 25
2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی 26
2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی 28
2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: 29
2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30
2-4 )  معیارهای آزادسازی مالی و تجاری 32
2-4-1 )   معیارهای آزادسازی تجاری 32
2-4-2 ) معیارهای  آزادسازی مالی 34
5-2 ) رشد اقتصادی 35
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی 35
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک 35
2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار 36
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک 38
2-6-4 ) مدل رشد سولو 40
2-6-5 ) الگوی رشد درون زا 42
2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم 43
2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: 44
2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی 45
2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی 45
2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه: 45
2-8 ) نتیجه گیری: 46
فصل سوم: مبانی نظری متدولوژی تحقیق 47
مقدمه 48
1-3) پیشینه تحقیق 48
1-1-3) مطالعات خارجی 48
2-1-3) مطالعات داخلی 55
2-3) روش جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده 59
3-3) جامعه آماری و حجم نمونه 59
3-4 ) نحوه محاسبه دادههای آماری 59
3-4-1) سرمایه فیزیکی: 59
3-5 ) روش برآورد مدل 60
3-5-1 ) داده های تلفیقی پانل پویا 60
3-5-2 )  تخمین زننده های GMM 64
3-5-2-1 ) روش گشتاورها 64
3-5-2-2 ) شرایط گشتاوری 65
3-6 ) تعریف تخمین زننده GMM: 67
3-7 ) مدل داده های تركیبی پویا: 68
3-7) نتیجه گیری 72
فصل چهارم:  برآورد مدل وتحلیل فرضیه 75
مقدمه 76
4-1 ) متغیرها 77
4-2 ) تصریح مدل و شناسایی الگو 78
4-3 ) روندها 78
4-3-1) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 78
4-3-2) بررسی روند عمق مالی 80
4-3-3 )بررسی رد میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی 84
4-3-4) بررسی روند گسترش تجاری در کشورهای اوپک و ایران 86
4– 4 ) نتایج برآورد مدل 89
4-4-1 ) آزمون مانایی متغیرها 89
4 – 4 – 2 ) آزمون همجمعی 91
آمار توصیفی داده ها 92
4-5 ) نتیجه گیری 97
فصل پنجم:  نتیجه گیری وپیشنهادات 99
مقدمه: 100
پیشنهادات برای سیاست گذاران: 103
پیشنهادات برای محققین بعدی: 104
منابع فارسی: 106
پیوست 108
فهرست جداول
جدول شماره (2-1) گروهی از شاخص های مالی 31
جدول شماره (4-1) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  در سطح 90
جدول شماره (4-2) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  با یکبارتفاضلگیری 90
جدول شماره(4-3) : آزمون همجمعی 92
جدوال شماره(4-4) آمار توصیفی 93
جدول شماره( 4-5 ): مدل برآوردی کشورهای اوپک 94
فهرست نمودارها
نمودار شماره ( 4-1 ):روند  میزان تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره ( 4-2 ):روند تغییرات تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره (4-3 ) : روند عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-4) : روند تغییرات عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-5):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش دولتی در کشورهای عضو اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-6):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی در کشورهای اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-7):مقایسه میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی  و دولتی در کشورهای اوپک 86
نمودار شماره (4-8): روند تغییرات توسعه تجاری در کشورهای اوپک و ایران 87
 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت 30 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت 30 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه شخصیت شناسی پیشینه تحقیق شخصیت پیشینه روانشناسی شخصیت مبانی نظری شخصیت دانلود مبانی نظری شخصیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های شخصیت…

انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن

انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن دانشگاه کارآفرین تحقیق دانشگاهی عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن دانلود مقالات دانشگاهی دانلود…

پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT

پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT مدیریت کیفیت پروژه IT کیفیت مدیریت کیفیت پروژه (PQM) – PMBOK فرآیند جنبش کیفیتی پروژهPMBOK زنجیر کیفیت مدیریت کیفیت پروژه مدیریت کیفیت حرکت (جنبش ٬ تغییر) کیفیت حرکت کیفیت جنبش…

بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت ساسان

بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت ساسان سیستم خرید و انبارداری سیستم خرید و انبارداری شرکت سیستم خرید و انبارداری چیست پروژه انبارداری شرکت پروژه انبارداری شرکت تولیدی دانلود پروژه انبارداری حسابداری دانلود پایان نامه بررسی سیستم خرید و…

نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت روانی کارمندان ارتش

نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت روانی کارمندان ارتش کلمات کلیدی : فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارکنان فصل سوم پایان نامه سلامت روان نمونه فصل سوم پایان نامه…

پاورپوینت وظایف مدیریت

پاورپوینت وظایف مدیریت پاورپوینت وظایف مدیریت دانلود رایگان پاورپوینت وظایف مدیریت تعريف وظيفه وظايف مديران از ديدگاه صاحب نظران وظايف مديران از ديدگاه برچ وظايف مديران از ديدگاه هنري فايول وظايف مديران از ديدگاه لوتر گيوليك وظايف مديران از ديدگاه…

پاورپوینت بررسی آلاينده هاي مواد غذایي

پاورپوینت بررسی آلاينده هاي مواد غذایي پاورپوینت بررسی آلاينده هاي مواد غذایي پاورپوینت آلاينده هاي مواد غذایي تحقیقآلاينده هاي مواد غذایي آلاينده هاي مواد غذایي ارزیابی سمیت مواد مهمترین سموم موجود در موادغذایی بیماریهای ناشی از وجود نیترات ونیتریتها درموادغذایی…

چگونگی شکل گیری بحران و تحولات اخیر سوریه و راهبرهای این کشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی

چگونگی شکل گیری بحران و تحولات اخیر سوریه و راهبرهای این کشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی کلمات کلیدی : پایان نامه بحران سوریه پایان نامه در مورد سوریه عوامل موثر در تحولات سوریه پایان نامه در مورد…

پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران

پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران پرسشنامه الگوی مدیریت پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران دانلود پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران مدیریت متافیزیکی     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   * با قیمت دانشجویی، ارزان…

پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول حسابداری

پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول حسابداری کلمات کلیدی : پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول حسابداری تحقیق تاریخچه و سیر تحول حسابداری مراحل تکامل حسابداری فرا لوکا پاچیولی اصول کتاب پاچیولی آثار انقلاب صنعتی بر حسابداری کمیته هایAICPA انجمن حسابداران رسمی…

بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی

بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی فرآیند ارزیابی عملکرد بهسازی نیروی انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ارزیابی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی 57 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی 57 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری رفتار شهروندی پیشینه تحقیق رفتار شهروندی مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی ادبیات نظری رفتار…

خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی بر اساس کتاب دكترحساس یگانه

خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی بر اساس کتاب دكترحساس یگانه خلاصه کتاب جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی جزوه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس به…

پاورپوینت كار گروهي و مهارتهاي رهبري گروه

پاورپوینت كار گروهي و مهارتهاي رهبري گروه پاورپوینت كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه بستر سازی برای کار گروهی انواع گروه ها كار گروهي اثر بخش ناهمگوني در گروه كـار تـيمي ويژگيهاي تيم انواع تیم مزایای…

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی و بررسی ابعاد آن با روایی و پایایی

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی و بررسی ابعاد آن با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه وادانویچ و کاس پرسشنامه استعداد خستگی شغلی پرسشنامه استعداد خستگی شغلی کارکنان دانلود پرسشنامه استعداد خستگی شغلی پرسشنامه استاندارد استعداد خستگی شغلی پرسشنامه ابعاد…

حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی با روشهای فراابتکاری

حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی با روشهای فراابتکاری مسایل زمانبندی زمانبندی جاب شاپ زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی با روشهای فراابتکاری دانلود پایان نامه نرم افزار دانلود پایان…

پاورپوینت با موضوع هویت برند

پاورپوینت با موضوع هویت برند دانلود رایگان پاورپوینت هویت برند پاورپوینت هویت برند هویت برند مفهوم برند، لوگو و هویت برند مدیریت کارا و مناسب برند ابعاد هویت برند حوزه های تاثیر گذاری برند سهم برند قوی و کارا سهم…

مبانی نظری مدل های مدیریت دانش

مبانی نظری مدل های مدیریت دانش مبانی نظری مدل های مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدل های مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدل های مدیریت دانش ادبیات نظری مدل های مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مدل های مدیریت دانش مبانی…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشروطی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشروطی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مشروطی مبانی نظری مشروطی پیشینه تحقیق مشروطی پیشینه داخلی مشروطی پیشینه خارجی مشروطی پیشینه پژوهش مشروطی پیشینه نظری مشروطی ادبیات نظری مشروطی چارچوب نظری مشروطی رفتن به…

ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان

ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی از نگاه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ریاضی 34 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ریاضی 34 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آموزش ریاضی مبانی نظری آموزش ریاضی پیشینه تحقیق آموزش ریاضی پیشینه داخلی آموزش ریاضی پیشینه خارجی آموزش ریاضی پیشینه پژوهش آموزش ریاضی پیشینه نظری…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب کودکان

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب کودکان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اضطراب کودکان مبانی نظری اضطراب کودکان پیشینه تحقیق اضطراب کودکان پیشینه داخلی اضطراب کودکان پیشینه خارجی اضطراب کودکان پیشینه پژوهش اضطراب کودکان پیشینه نظری…

پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی

پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی اخلاق در رسانه های ورزشی تحقیق اخلاق در رسانه های ورزشی نظریات بنیادین اخلاق و رسانه مکاتب فلسفی اخلاق در رسانه رسانه ها و…

تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جنبشهای اسلامی

تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جنبشهای اسلامی انقلاب اسلامی ایران جنبش اسلامی لبنان تأثیرات انقلاب ایران در منطقه دانلود مقالات رشته معارف اسلامی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جنبشهای اسلامی دانلود مقالات معارف اسلامی خرید مقالات رشته معارف اسلامی دانلود…

پروپوزال پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی

پروپوزال پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد داده کاوی پروپوزال شناسایی مشتریان با داده کاوی پروپوزال تحلیل رفتار…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *